Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW BUDOTECHNIKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH OD OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą: Budotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach, przy ul. Bierawka 2A, 44-145 Pilchowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080057, NIP 6310200133, REGON 003466845 (dalej jako „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO”).
2. Kontakt z osobą, która może udzielić informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: office@budotechnika.com.pl lub pod numerem telefonu: +48 32 235 67 12.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
a) zgodzie udzielonej przez Panią/Pana w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
c) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (w szczególności obowiązków o charakterze podatkowo-rachunkowym);
d) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, chyba że Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów; takimi interesami są marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych w naszych systemach teleinformatycznych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
b) zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków, w szczególności w celu świadczenia pomocy prawnej;
c) wykonywania rozliczeń finansowych;
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności obowiązków o charakterze podatkowo-rachunkowym;
e) realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności prowadzenia działań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, zapobiegania oszustwom, zapewnienia autentyczność, integralność i poufność przetwarzanych danych osobowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy ujawnić (udostępnić) Pani/Pana dane osobowe, mogą być organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu oraz inne zaufane podmioty współpracujące z nami, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, tj. w szczególności dostawy / poddostawcy towarów / usług, firmy księgowe, Poczta Polska, firmy kurierskie.
6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, czyli przez czas trwania umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem Danych Osobowych i przedawnienia roszczeń – nie dłużej jednak niż przez 6 lat; jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – dopóki zgoda nie zostanie wycofana; a także przez okres jaki wynika z obowiązków prawnych ciążących na nas, które obligują nas do przechowywania Pani/Pana danych osobowych – np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, nie dłużej jednak niż przez 20 lat.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji umowy, świadczenia usług, czy wypełnienia innych celów, dla których zbieramy Pani/Pana dane.
12. W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.